Twój ulubieniec, nasza pasja

Nasza droga w kierunku zmniejszenia śladu węglowego, z Purina ONE DualNature

W Purina ONE® nasza troska wykracza poza oferowanie specjalistycznego żywienia ukochanym zwierzętom. Z dumą możemy powiedzieć, że PURINA ONE® DualNature® zmniejszyła ślad węglowy swoich produktów w porównaniu z rokiem 2019, dzięki optymalizacji receptur, metod produkcji, opakowań i logistyki. Nie poprzestaniemy na tym i będziemy stale pracować nad dalszym zmniejszeniem śladu węglowego. W ten sposób nie musisz już wybierać między odpowiednim żywieniem swojego zwierzęcia a klimatem.

PURINA ONE®
Nasza droga w kierunku zmniejszenia śladu węglowego, z Purina ONE DualNature

Mierzymy nasz wpływ

Nasze postępy w kierunku redukcji emisji dwutlenku węgla zostały zmierzone w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych (GHG) w 2019 roku. We współpracy z zewnętrznym i niezależnym konsultantem, obliczyliśmy poziom bazowy emisji i zdefiniowaliśmy nasz ślad węglowy.

Czym są gazy cieplarniane (GHG)?
Gazy cieplarniane (GHG) to gazy (np. dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O) itp.), które zatrzymują ciepło w atmosferze, przyczyniając się tym samym do ocieplenia planety. Ilość gazów cieplarnianych w atmosferze pozwala nam obliczyć nasz ślad węglowy

W pierwszym kroku, przyjęliśmy podejście oparte na cyklu życia produktu, aby określić ślad węglowy naszych działań i produktów, który mierzy bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych związane z każdym etapem naszych działań i cyklu życia naszych produktów. Obejmuje to składniki naszej karmy (68%), opakowania (11%), produkcję (9%) i logistykę (9%), dzięki której możemy dostarczyć  karmę do Twojego zwierzęcia. Proces ten wymagał współpracy z wieloma interesariuszami, w tym rolnikami, dostawcami usług logistycznych i konsumentami.

Nasze działania mają znaczenie

Po przeanalizowaniu i zrozumieniu naszego śladu węglowego, nadszedł czas na wdrożenie konkretnych działań, które pomogą nam zmniejszyć wpływ naszej karmy na klimat bez obniżenia jakości i wartości odżywczej naszych produktów. Nasze wszystkie działania (hiperłącze) zaowocowały zmniejszeniem intensywności śladu węglowego o 15,7% w porównaniu do naszego poziomu bazowego z 2019 roku.

Składniki

Zamiana składników o wysokim sladzie węglowym na takie o niższym śladzie węglowym

Istnieją duże różnice w śladzie węglowym różnych składników. Różnice te wynikają między innymi z takich czynników, jak zmiana użytkowania gruntów, stosowanie nawozów, procesu sprzedaży detalicznej, opakowania. Na przykład emisja gazów cieplarnianych pochodzących z produkcji wołowiny jest znacznie wyższa niż w przypadku innych produktów zwierzęcych, takich jak kurczak czy łosoś. Wynika to w dużej mierze z wytwarzania metanu przez krowy w wyniku ich normalnego procesu trawienia, a także z przekształcania gruntów pod pastwiska i paszę dla zwierząt. Jednym z głównych działań, które podjęliśmy, aby pomóc zmniejszyć wysoki ślad węglowy związany z wołowiną, jest zastąpienie jej innymi białkami w niektórych produktach DualNature® dla kotów dorosłych.

Produkcja

Zakup odnawialnej energii elektrycznej dla naszych fabryk

Produkcja naszej karmy dla zwierząt domowych znacząco przyczynia się do naszego śladu węglowego. Obejmuje to emisje z działalności operacyjnej, wpływ energii, odpady z działalności operacyjnej i współprodukcję. Aby zmniejszyć nasz ślad węglowy, wprowadzamy fundamentalne zmiany w naszej działalności. Kupujemy odnawialną energię elektryczną dla naszych fabryk już od kilku lat, jeszcze zanim zaczęliśmy mierzyć nasz poziom bazowy w roku 2019. I będziemy to kontynuować, aby zapewnić, że nasze emisje związane z energią elektryczną utrzymają się na stałym poziomie.

Opakowania

Wdrażanie opakowań zaprojektowanych, tak aby nadawały się do recyklingu i wspierały gospodarkę cyrkularną

Zmniejszamy zużycie pierwotnego plastiku, dodając 40% plastiku pochodzącego z recyklingu do nowego materiału opakowania. Dokonaliśmyh tego dzięki podejściu metody Bilansu Masy certyfikowanemu przez ISCC (link do ISCC). Zobowiązujemy się do zwiększenia procentowego udziału plastiku pochodzącego z recyklingu i zmniejszenia procentowego udziału pierwotnego plastiku w naszych opakowaniach, aby przyczynić się do dalszego rozwoju gospodarki cyrkularnej.

Logistyka

Stosowanie transportu multimodalnego zamiast samych ciężarówek

Łącząc transport drogowy i kolejowy w efektywny sposób, możemy zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych pochodzących z transportu. Dlatego stosujemy transport multimodalny między krajami, taki jak ciężarówka-pociąg-ciężarówka zamiast tylko ciężarówki, wszędzie tam, gdzie istnieje infrastruktura.

Konkretne działania zweryfikowane przez South Pole

Ślad węglowy został obliczony na tonę sprzedanych składników, aby konkretnie zmierzyć wpływ naszych działań. Obliczenia te zostały zweryfikowane przez South Pole - wiodącą firmę konsultingową, która dokonała przeglądu i weryfikacji działań podjętych przez nas w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Certyfikat dostarczony przez South Pole potwierdził, że osiągnęliśmy nasz cel redukcji śladu węglowego (link do certyfikatu South Pole).

A to tylko początek

Osiągnięcie celu redukcji śladu węglowego o 15,7% to tylko punkt wyjścia w długiej i ciągłej pracy. Dążymy do dalszego zmniejszania śladu węglowego naszych działań przy jednoczesnym zachowaniu jakości karmy, którą doceniają nasi klienci.
Będziemy nadal zagłębiać się w nasz łańcuch dostaw, aby znaleźć sposoby na optymalizację naszych procesów i zmniejszenie śladu węglowego naszych produktów i łańcucha wartości. Ponieważ wierzymy w lepsze dziś i jutro

Odkryj naszą gamę produktów dla lepszego Dziś i Jutra