Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.

REGULAMIN UŻYTKOWNIKÓW NESTLÉ DOTYCZĄCY WYTWORZONYCH TREŚCI. Przesyłając swoją Treść, potwierdzasz, że zapoznałeś(-aś) się z treścią niniejszego Regulaminu („Regulamin”) i niniejszym zgadzasz się na przestrzeganie zawartych w nim warunków. Niniejszy Regulamin jest nadrzędny w stosunku do jakiejkolwiek umowy, którą Twój pracodawca może mieć z jakąkolwiek spółką w ramach grupy Nestlé. Bardzo poważnie traktujemy kwestie prawne. Jeżeli Treści nie są zgodne z niniejszym Regulaminem, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

 

1.  Twoje Treści.. Pamiętaj, że jesteś prawnie odpowiedzialny za to, co wysyłasz. Przed wysłaniem Treści upewnij się, że przestrzegasz następujących zasad:

 

1.1   Prawa własności intelektualnej. Musisz być autorem Treści lub zostać upoważnionym przez autora. Jeżeli nie jesteś pełnoletni lub masz prawnego opiekuna, prosimy o uzyskanie jego wyraźnej zgody przed wysłaniem jakichkolwiek Treści. Jeżeli otrzymamy zawiadomienie o naruszeniu przepisów, usuniemy wszystkie Treści i będziemy współpracować z właścicielami praw autorskich w celu rozwiązania tych kwestii.

Przedkładając Treści, udzielasz Nestlé nieodpłatnie bezterminowej (z wyjątkiem praw autorskich, przez maksymalny okres ochrony praw autorskich dostępny zgodnie z obowiązującym prawem każdej jurysdykcji), nieodwołalnej, niewyłącznej, sublicencjonowanej, ogólnoświatowej licencji na korzystanie, kopiowanie, edytowanie, modyfikowanie, adaptowanie, przetłumaczenie, przekazywanie do publicznej wiadomości, publikowanie, rozpowszechnianie, tworzenie dzieł zależnych oraz łączenie Twojej Treści (w całości lub w części, samodzielnie lub z innymi elementami, w dowolnym formacie przez jakiekolwiek media). Możemy zdecydować o niepublikowaniu Twojej Treści.

 

1.2 Dobra osobiste. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek osób w Treści, musisz poinformować je o niniejszym Regulaminie i uzyskać ich wyraźne upoważnienie. Jeżeli nie są pełnoletnie lub mają prawnego opiekuna, prosimy o uzyskanie wyraźnej zgody rodziców lub opiekuna prawnego przed przedłożeniem jakichkolwiek Treści.

 

1.3  Prywatność. Nie wolno umieszczać ani przekazywać żadnych treści, które naruszają czyjeś prawa do prywatności, ani podawać informacji kontaktowych dotyczących siebie lub kogoś innego, ani też zabiegać o dane osobowe jakiegokolwiek użytkownika. Twoja prywatność jest bardzo ważna dla Nestlé. Dane osobowe będziemy wykorzystywać zgodnie z naszą Polityką prywatności opublikowaną na http://www.nestle.com. Pamiętaj, że wszelkie informacje ujawnione w Twojej Treści mogą stać się informacją publiczną.

 

1.4 Zachowania niedozwolone. Nie wolno umieszczać ani przesyłać jakichkolwiek treści, które (a) są nieodpowiednie, niezgodne z prawem, nieprzyzwoite, zniesławiające, zagrażające, pornograficzne, o charakterze napastowania lub nękania, nienawiści, rasowo lub etnicznie obraźliwe; lub (b) naruszają prywatność, prawa do wizerunku lub prawa własności intelektualnej; lub (c) zachęcają do zachowania niezgodnego z prawem; lub (d) mogą stanowić zagrożenie dla systemu (spam, wirus, trojan, złośliwe lub szkodliwe oprogramowanie lub inne materiały, które mogą przerwać, zniszczyć lub ograniczyć funkcjonalność systemu). Nie wolno (e) używać żadnych zautomatyzowanych środków (roboty, crawlery, itp.) ani robić czegokolwiek, co zakłócałoby funkcjonalność strony internetowej lub systemu lub jego ochronę oraz wszelkie informacje w nim zawarte (w tym inżynierii odwrotnej). Nie wolno (f) wysyłać ani przekazywać żadnej treści naruszającej niniejszy Regulamin. 

Zabrania się korzystania z platformy Nestlé w celach komercyjnych, reklamy lub nagabywania w odniesieniu do jakiegokolwiek produktu lub usługi lub do składania petycji, kampanii lub programów. Nie wolno udawać, że jest się kimś innym.

 

2.  Zgadzasz się zwolnić firmę Nestlé i jej członków ścisłego kierownictwa, pracowników i licencjodawców z odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, szkód i kosztów wynikających z jakiegokolwiek naruszenia niniejszego Regulaminu.  

 

3.  Brak rekomendacji. Nie rekomendujemy żadnych produktów, usług, osób lub poglądów zawartych w Twojej Treści. 

 

4. Kontakt. Skontaktuj się z nami w celu zgłoszenia wszelkich naruszeń lub chęci wycofania zgody.

 

5. Prawo i jurysdykcja.. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające lub związane z niniejszą Stroną internetową lub Treścią podlegają prawu szwajcarskiemu, i podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Vaud.