Nathalie

Sustainability Manager @Purina

Nathalie

Zrównoważony rozwój

Czytaj więcej >

Zarówno jako firma, jak i jako jednostki mamy obowiązek dbać o wodę, aby w przyszłości coraz więcej osób mogło uzyskać dostęp do tego cennego zasobu.
W Purina woda jest kluczem do naszych działań i produktów. Używamy jej do czyszczenia i przygotowania naszych surowców oraz do chłodzenia i czyszczenia naszego sprzętu. Przyczyniamy się do realizacji zobowiązania podjętego przez naszą spółkę macierzystą polegającego na kontynuowaniu działań zmierzających do ograniczenia zużycia wody na tonę gotowego produktu, aby osiągnąć 35% redukcji zużycia wody w porównaniu z poziomem z 2010 roku. Na koniec roku 2020 udało nam się osiągnąć redukcję wynoszącą 32% i opracowujemy coraz bardziej innowacyjne rozwiązania, aby osiągnąć nasz ambitny cel wynoszący 35%.

W Purina poprawiamy efektywność wykorzystania wody w naszych działaniach.

Skupiamy się na najbardziej wodochłonnych procesach w naszych fabrykach, takich jak retorty (używane do sterylizacji produktów mokrych) i tunele parowe (używane do gotowania produktu) w fabrykach produkujących produkty mokre. Od kilku lat fabryki wprowadziły zmiany projektowe w sprzęcie w celu odzyskania i ponownego wykorzystania wody w ramach procesu, tak jak w przypadku naszych retortów. W naszych fabrykach stworzyliśmy również sieć specjalistów ds. procesów. Jest ona wspierana przez naszych głównych ekspertów, aby identyfikować, udostępniać i wdrażać rozwiązania, które pozwalają zaoszczędzić więcej wody (jak również energii) w tych procesach. Zespoły fabryczne monitorują te procesy, aby zapewnić, że zużycie przez nich wody pozostaje na określonym poziomie standardowym, umożliwiając zespołom reagowanie i wprowadzenie środków ograniczających w przypadku wystąpienia różnicy.

W naszej fabryce w Nowej Wsi Wrocławskiej wykorzystujemy deszczówkę. Stworzyliśmy także własną zaawansowaną podczyszczalnię biologiczną.

Poza pracą skupioną na dużych użytkownikach, o których mowa powyżej, fabryki organizują wydarzenia mające na celu podniesienie świadomości pracowników na temat wody, takie jak projekcja filmów czy konkursy na znalezienie miejsca wycieku wody.