Nathalie

Sustainability Manager @Purina

Nathalie

Zrównoważony rozwój

Czytaj więcej >

Rolnictwo regeneracyjne obejmuje szeroki zakres praktyk w zakresie wypasania i uprawy, które mają na celu poprawę zdrowia gleby poprzez budowanie i ochronę węgla organicznego w glebie. Przynosi ono wiele korzyści, takich jak odbudowa żyzności gleby (poprzez materię organiczną), przywrócenie bioróżnorodności gleby, pochłanianie dwutlenku węgla z atmosfery w glebie, ochrona przed erozją oraz poprawa jakości i dostępności wody. Zmniejsza ono również zależność od stosowania nawozów chemicznych poprzez odbudowę obiegu azotu dla żyzności gleby (np. poprzez uwzględnienie roślin strączkowych w obrotach i stosowanie nawozu organicznego).

Rolnictwo regeneracyjne obejmuje szereg praktyk, z których trzy najważniejsze to:

Maksymalne pokrycie gleby
Gdy gleba jest pokryta roślinami, jest przez nie chroniona przed nadżerką. Kiedy te rośliny rozkładają się, dostarczają składników odżywczych mikroorganizmom i dżdżownicom żyjącym pod powierzchnią, które wykonują bardzo ważne zadania: na przykład budują strukturę gleby bez użycia maszyn. Budują również żyzność, umożliwiając roślinom uzyskanie potrzebnych składników odżywczych z gleby.

Minimalna obróbka i wzruszanie gleby
Orka wykonywana po każdym zbiorze przerzuca glebę, oddziałuje na żywe organizmy (grzyby, dżdżownice…) i uwalnia dwutlenek węgla do atmosfery. Ograniczenie obróbki gleby wspiera utrzymywanie zasobów węgla, żyzności, różnorodności biologicznej i wody w glebie.

Zwiększenie gatunków w płodozmianie
Płodozmian pomaga budować odporność systemu poprzez zminimalizowanie chorób i zmniejszenie zapotrzebowania na dodatkowe nawozy, ponieważ różne rośliny używają różnych składników odżywczych i je przywracają.

Istnieje wiele korzyści płynących z rolnictwa regeneracyjnego: zwiększenie płodności gleby, zapobieganie powstawaniu erozji, poprawa jakości i dostępności wody, przywrócenie różnorodności biologicznej oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych/sekwestracja dwutlenku węgla, która pomaga między innymi zapobiegać globalnemu ociepleniu i się do niego dostosować.

W Purina mamy kilka osób mieszkających w Europie, których celem jest wdrażanie i wspieranie rolników w zakresie wprowadzania praktyk rolnictwa regeneracyjnego i zrozumienia jego długoterminowych korzyści dla ich gospodarstw rolnych. Innym celem tych programów jest oszacowanie, ile emisji dwutlenku węgla można rzeczywiście uniknąć i ile dwutlenku węgla jest pochłanianego w glebie poprzez stosowanie tych praktyk, a także zrozumienie tego, co należy zrobić, aby zapewnić atrakcyjność tego modelu dla rolników, aby mogli przejść do regeneracyjnego podejścia. Aktywnie analizujemy sposoby dalszego rozwoju naszych inicjatyw pilotażowych w naszych głównych miejscach zaopatrzenia w składniki.